Privacyverklaring

Flashworks verwerkt nauwelijks persoonsgegevens waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing is. De contact- en bedrijfsgegevens die aan Flashworks worden verstrekt, zijn noodzakelijk om met klanten te kunnen communiceren en/of diensten te kunnen leveren.

Flashworks respecteert deze gegevens en draagt er zorg voor dat de informatie strikt vertrouwelijk wordt behandeld.

Flashworks bewaart  de gegevens niet langer dan nodig is en alleen voor het doel waarvoor deze zijn verkregen. Wet- en regelgeving verplicht bedrijven om sommige gegevens voor een bepaalde periode te bewaren. Flashworks houdt zich aan deze wettelijke regels.

Flashworks neemt de beveiliging van gegevens serieus. Daarom zijn de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens te beschermen tegen misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen.

Wanneer u ondanks deze maatregelen het idee hebt dat gegevens binnen Flashworks niet goed beveiligd zijn, aanwijzingen heeft dat er sprake is van ongeoorloofd gebruik of wanneer u van mening bent dat de informatie in dit statement onjuist of ontoereikend is, verzoek ik u contact met mij op te nemen.

Top